Privacyverklaring

De Stichting Godsvrucht en wetenschap verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die we verkregen via verschillende (aanmeld)processen. Dit kan zijn als deelnemer van een cursus, als donateur, als vrijwilliger of als geïnteresseerde.

Doel van verwerking

Om de doelstelling van onze stichting te realiseren hebben wij persoonsgegevens nodig. Dit geldt met name voor het bijwerken van onze cursusadminstratie, onze financiële– en donateursadminstratie, voor het organiseren van bijeenkomsten etc.

Verwerking van uw gegevens

De persoonsgegevens van donateurs en cursisten worden verwerkt in onze administratie. In de financiële administratie worden persoonsgegevens verwerkt die samenhangen met de verwerking van de ontvangsten en uitgaven. In de cursusadministratie worden de gegevens van de cursisten verwerkt om voor de uitvoering en de facturatie van de cursussen en in de donateursadminstratie worden de gegevens van onze donateurs verwerkt.

De gegevens worden opgeslagen op de computers van de bestuursleden en medewerkers. Hierbij wordt ervoor zorggedragen dat er geen onbevoegde mensen toegang tot de computers hebben en dat de gegevens verder voldoende beveiligd zijn. Het gaat daarbij vooral om de volgende persoonsgegevens:

  • naam en voornamen c.q. voorletters;
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
  • telefoon en email;
  • het afgesproken bedrag.

Bezoek aan onze website

St. Godsvrucht en wetenschap gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en er vindt geen uitwisseling met derden plaats.

Beveiliging

St. Godsvrucht en wetenschap heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor die bestuursleden en medewerkers die deze gegevens voor de juiste verwerking nodig hebben en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken.

Archivering en bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zorgvuldig en op een veilige manier gearchiveerd, zie Verwerking van uw gegevens hierboven.

Bewaartermijnen

Voor de financiële administratie (hard-copy) wordt de wettelijke bewaartermijn aangehouden. Ook voor de overige gegevens wordt de wettelijke bewaartermijn aangehouden. Hiervan wordt afgeweken als het voor de doelstelling van de stichting nuttig en functioneel is om de gegevens langer te bewaren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Als u gebruikmaakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics) en noodzakelijke/functionele cookies die zorgen voor een goede werking van de website. Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens onze stichting van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de secretaris.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)