Werkverslag dr. P. de Vries 2022-2023

Inleiding

Het afgelopen seizoen gaf ik een vijftal cursussen. Afgezien van de cursus kernthema’s in de geloofsleer (en dan uitsluiten degenen die deze cursus in het kader van de opleiding tot evangelist volgden) deed slechts een enkeling tentamen. Ik had dit van meet af aan ook voorzien, maar het blijft goed de mogelijkheid te bieden. Voor de cursus gericht op een breed publiek is die mogelijkheid er niet. Dat geldt ook voor de cursus ‘Close reading van Ezechiël’. Hier is een tentamen niet zinvol. Deze cursus is ook gezien het karakter ervan heel interactief.

Wordt er gevraagd naar het niveau van de cursussen dan benadruk ik dat afgezien van de cursus ‘Close reading van Ezechiël’, die basiskennis van het Bijbelse Hebreeuws vooronderstelt, iedereen met een brede belangstelling de cursussen met vrucht kan volgen, al zal een tentamen dan te hoog gegrepen zijn.

Vanaf half februari heb ik wat kalmer aan moeten doen, omdat ik gezondheidsklachten kreeg. Onderzoeken wezen uit dat een dotterbehandeling nodig maar ook mogelijk was. Die heb ik inmiddels achter de rug en ik voel mij een heel stuk beter. Dan geldt Gode lof.


Cursus ‘De boodschap van Paulus’

Aan de cursus ‘De boodschap van Paulus’ deden 28 personen mee. De samenstelling van de groep was zowel qua leeftijd als kerkelijke en maatschappelijke achtergrond gevarieerd. Wat betreft leeftijd overheersten zowel de ouderen als personen beneden de dertig. De groep daartussen heeft ongetwijfeld minder tijdsmogelijkheden. De cursus ‘De verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk en de uitleg van het boek Openbaring’ die ik vanaf DV september 2023 hoopt te geven sluit bij deze cursus aan. Van deze groep deed niemand tentamen.


Cursus ‘Kernthema’s uit de geloofsleer’

Aan de cursus kernthema’s over de geloofsleer deden 32 personen mee. Het aantal lag iets boven het gebruikelijke maximum van 25, omdat 12 personen in het kader van de opleiding tot evangelist, die de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt, meededen. Twee morgens werden aan de Godsleer gewijd, twee aan de persoon en het werk van Christus, twee aan de Heilige Geest en Zijn werk en twee aan de kerkleer.

De deelnemers vormden zowel als het gaat om leeftijd, kerkelijke achtergrond en maatschappelijke positie een gemêleerd gezelschap. Dat maakte de morgens voor mijzelf – en naar ik merkte ook voor de cursisten – des te boeiender.

De cursus ‘De Orde van het heil’ die volgend seizoen in de periode januari-maart op acht zaterdagmorgens wordt aangeboden, bouwt voort op deze cursus. In die cursus worden de diverse schakels van de orde van het heil aan de orde gesteld, namelijk verkiezing, roeping en wedergeboorte, geloof en bekering, rechtvaardiging en aanneming tot kinderen, heiliging en tenslotte de verheerlijking. Aandacht voor de orde van het heil wordt gezet in het brede kader van de Bijbelse boodschap van zonde en genade en in relatie met wat de Bijbel zegt over Gods verbond.


Cursus ‘Close reading van de tekst van Ezechiël’

Donderdag 13 april was de laatste bijeenkomst van de cursus ‘Close reading van de tekst van Ezechiël’ in dit seizoen. Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus na de zomer voortgezet. Het gaat om tien donderdagmorgens in de periode september-maart. Nieuwe deelnemers kunnen zonder bezwaar aanschuiven. Temeer omdat de eerste morgen een overzicht wordt gegeven van de boodschap en structuur van Ezechiël. Vervolgens maken we dan een begin met het lezen van Ezechiël 14.

Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. Basiskennis van het Bijbelse Hebreeuws is voldoende om aan deze cursus deel te nemen.

Vanuit de brontekst wordt de betekenis van Ezechiël belicht en een exegese gegeven. De bijzonderheden van de Hebreeuwse woorden en vormen worden belicht. Ook op de accenttekens wordt ingegaan. Wie daar tot dusver geen aandacht aan schonk, kan op dit punt zijn kennis uitbreiden.

Van de negen deelnemers doen er drie het komende seizoen niet meer mee. Allen voorgangers die prioriteiten moeten stellen. Er zijn voor het komende seizoen twee nieuwe aanmeldingen. Het totaal ligt op acht. Ik wil daarmee verder gaan, maar hoop dat er nog wat aanmeldingen bij komen.


Cursus ‘Hermeneutiek’

Vanwege de grote belangstelling vorig seizoen werd deze cursus dit seizoen opnieuw aangeboden. Er waren ruim twintig deelnemers: voorgangers, leraren en anderen die zich aangesproken weten door de inhoud van deze cursus en antwoorden en verdieping zoeken bij de vragen naar de betekenis van de boodschap van de Schrift en het doorgeven daarvan in deze tijd. Drie van de deelnemers wilden tentamen doen. Bij twee nam ik al een mondeling tentamen af en een moet nog tentamen doen.

 

 

Cursus ‘Lessen uit de kerkgeschiedenis’

Deze cursus werd gegeven in de periode van april-juni. In deze cursus werd de betekenis van Augustinus, Luther, Owen en Newton belicht. Aan elke persoon was een avond gewijd. Er waren ruim veertig deelnemers. Deze cursus wordt in tegenstelling tot de anderen niet dialogisch en interactief gegeven. Wel was er aan het einde van elke avond gelegenheid tot het stellen van vragen. Volgend seizoen wil ik opnieuw over vier personen uit de kerkgeschiedenis een cursus geven in dezelfde periode en in principe weer in Nunspeet.


Cursus ‘De christelijke kerk en het Joodse volk. De betekenis van het boek Openbaring’

In het najaar hoop ik in de periode september-november een cursus te geven over de verhouding van de christelijke kerk ten opzichte van het Joodse volk en daarnaast in deze cursus een aantal avonden aandacht te besteden aan de betekenis van het boek Openbaring. In een cursus van acht donderdagavonden worden Bijbels-theologische lijnen met betrek­king tot de verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk getrokken. Ik zal ingaan op het ontstaan van het rabbinale Jodendom en de variëteit van het Jodendom in het heden. Aan de hand van het Nieuwe Testament wordt de principiële relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk belicht. Vooral wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het verbond met Abraham en aan de uitleg van Romeinen 9 t/m 11.

Daarnaast komen de verschil­len in omgaan en ver­staan van het Oude Testament tussen de christelijke kerk en het rabbinale Joden­dom aan de orde. In relatie tot de verhouding tussen kerk en synagoge komt de toe­komstverwachting van de profeten naar voren. Ook wordt aandacht geschonken aan het boek Openbaring als uitbloei van oudtestamentische profetie en apocalyptiek. De vraag naar de betekenis van dit boek onder de nieuwtestamentische geschriften wordt beantwoord. Inmiddels heb ik zo’n vijftien aanmeldingen.


Weblog

De weblog blijkt in toenemende mate te worden gewaardeerd. Het aantal volgers ligt inmiddels boven de 3000. Omdat ik de weblog ook aan mijn linked-inn account heb gekoppeld heb ik op die manier nog een aantal. Het is wel zeker dat een aantal volgers zowel de weblog als de linked-inn pagina volgen. Aannemend dat dit er een 500 zijn, kom ik in totaal op rond de 4000 mensen die de bijdragen telkens onder ogen krijgen. Meer dan eens blijken volgers bijdragen weer aan anderen door te sturen.


 

Vooruitblik

Het komende seizoen heb ik totaal vier cursussen gepland. Dee voorbereiding blijkt veel tijd te kosten. Met preken zondags erbij en nog wat schrijfwerk blijkt dit echt het maximum te zijn. Deelnemers gaven aan best een cursus over het puritanisme te willen volgen. Ik heb het genoteerd maar gezien de voorbereidingen die dat kost, blijft het voorlopig nog toekomst.


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus hermeneutiek 2022-2023

Godsvrucht en Wetenschap, dit is precies de juiste benaming van de opleidingen die Ds. de Vries verzorgt. Hij verbindt op de cursus, de kennis (de Wetenschap) met de bevinding (de Godsvrucht) vanuit de praktijk. Anders gezegd, wat Gods Woord, als onfeilbare leidraad, uitwerkt in het geestelijk en maatschappelijk leven van Zijn kinderen. Van harte aanbevolen.

Bart Hamelink, Moordrecht  

*

Ik vond vooral het divers gezelschap van cursisten mooi. Dat maakt de cursus breed. Bij de vragen tijdens de cursus maar ook in de gesprekken in de pauzes of na de cursus heb ik veel geleerd. Ik had ook altijd zin om te gaan.

Gerard Roseboom, Lunteren

*

De cursussen hebben mijn verwachting overtroffen. De kennis die aangereikt wordt is niet alleen buitengewoon interessant, maar ook kernachtig en diepgaand. De cursussen worden aangekleed met allerlei illustratieve voorbeelden die de stof praktisch maakt. De sfeer op de cursussen is bindend ondanks de diverse achtergronden. De grote Profeet en Leraar staat centraal, Jezus Christus. Hij is het middelpunt van alle Godsvrucht en Wetenschap.

Benjamin Slingerland, Krimpen aan de IJssel 

*

Er zijn drie dingen die ik graag doorgeef:

- ik heb me vermaakt

- ik heb een beter theoretisch kader gekregen om hermeneutische kwesties te beoordelen

- ik ben gesticht.

Herman Spruyt, Waardenburg


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel