Nieuwsbrief februari/maart 2024

Nieuwsbrief februari/maart 2024

Introductie

Omdat we een aantal giften hebben ontvangen, zal de cursusprijs worden verlaagd. Deze wordt voor de cursussen van acht morgens of avonden €280; voor echtparen €420 en voor studenten €180. De prijs van de cursus ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ wordt €300, en voor studenten €180. De prijs voor de cursus Personen uit de kerkgeschiedenis wordt €60, voor echtparen €100 en de prijs van een afzonderlijke avond wordt €20. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kan om een aangepast tarief worden gevraagd.


Een viertal personen uit de kerkgeschiedenis

Het is al weer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief verscheen. In april staat de cursus ‘Personen uit de kerkgeschiedenis’ gepland. In deze cursus wordt evenals het vorige seizoen een viertal lezingen gegeven over personen uit de kerkgeschiedenis. Deze keer zal dr. P. de Vries aandacht schenken aan John Bunyan die vooral bekend is door zijn boek De Christenreis, aan John Duncan die als de meest kleurrijke Schotse theoloog uit de negentiende eeuw kan worden getypeerd, aan H.F. Kohlbrugge voor wie in de Nederlandse kerk geen plaats was maar toch voor de kerk van Nederland veel heeft betekend en tenslotte aan ds. H. Hofman.

Hofman was geen academisch gevormd theoloog. Iets wat overigens ook voor John Bunyan geldt. Evenals Bunyan wist hij van het onderscheid dat een prediker tot een echte theoloog maakt, namelijk het inzicht in het onderscheid van wet en evangelie. Omdat De Vries hem persoonlijk heb gekend, kan hij over hem ook vanuit gesprekken die hij met hem heb gevoerd iets meedelen.

Deze cursus vraagt geen enkele vooropleiding en is nadrukkelijk voor elke geïnteresseerde kerkganger bedoeld.

De locatie van deze cursus is gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet.

De data zijn: DV woensdagavond 24 april, 8 en 29 mei en 12 juni van 19.45 tot 22.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.


Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

Bij voldoende belangstelling (minimaal tien deelnemers) zal ook het komende seizoen de cursus ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ worden aangeboden. Inmiddels zijn er voor het komende seizoen zeven aanmeldingen. Er nemen zowel predikanten als niet-predikanten aan deze cursus deel. De kerkelijke achtergrond van de deelnemers is divers: Hersteld Hervormd Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Protestantse kerk in Nederland.

Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. Basiskennis van het Bijbelse Hebreeuws is voldoende om aan deze cursus deel te nemen. Het is dan het vierde seizoen dat deze cursus wordt aangeboden

Vanuit de brontekst wordt de betekenis van Ezechiël belicht en een exegese gegeven. De bijzonderheden van de Hebreeuwse woorden en vormen worden belicht. Ook op de accenttekens wordt ingegaan. Wie daar tot dusver geen aandacht aan schonk, kan op dit punt zijn kennis uitbreiden. Deze cursus start in september 2024 voor het vierde seizoen, maar nieuwe deelnemers kunnen zonder bezwaar aanschuiven. De eerste morgen wordt een overzicht gegeven van de boodschap en structuur van Ezechiël en gaan we vervolgens beginnen met het lezen van Ezechiël 17.

De locatie is het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk, Dorpsweg 40, 3738 CG Maartensdijk.

De data zijn: DV donderdagmorgen 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 12 december, 11 januari, 6 en 27 februari, 14 maart en 4 april. We beginnen om 9.30 eindigen rond 12.00 uur. Er zijn tussendoor 2 pauzes.


Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Augustinus heeft als geen ander niet alleen op de kerk van het Westen maar op heel de westerse cultuur zijn stempel gezet. Deze kerkvader heeft gesteld dat alle echte kennis geloofskennis is. Het geloof zoekt begrip. Onder andere in zijn kennisleer (epistemologie) is Augustinus van groot belang.

In zijn boek Belijdenissen verwoordt Augustinus zijn zoektocht naar God of nog beter daarin belijdt hij dat hij zich door God wist opgezocht. In zijn magnus opum De Stad van God ontvouwt hij de zin van de geschiedenis. De kerkgeschiedenis is het hart van de wereldgeschiedenis.

Via Anselmus, de middeleeuwse theoloog die helemaal in het spoor van Augustinus gaat, en Pascal, die wij als één van de grootste geestelijke zonen van Augustinus kunnen typeren, wordt een lijn naar de Amerikaanse filosofen en apologeten Cornelius van Til en Alvin Plantinga getrokken. Er wordt er een schets gegeven van een eigen apologetische benadering.

Aan de orde komen de Belijdenissen (Confessiones) en De Stad van God (De Civitate Dei) van Augustinus, van Anselmus het Proslogion en zijn werk Waarom God mens werd (Cur Deus homo), en Pascal zijn Gedachten (Pensées). Van Cornelius van Til en Alvin Plantinga (twee Amerikaanse apologeten/filosofen) worden de meest relevante teksten belicht.

De cursus wordt op donderdagavond gegeven. We beginnen om 19.45 uur en eindigen rond 22.15 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes.

Locatie: het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda

De data zijn DV 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december, 2025: 16 en 30 januari en 13 februari.


Kernthema’s uit de geloofsleer

In deze cursus worden belangrijke thema’s uit de geloofsleer mede in het kader van de geschiedenis van de theologie behandeld. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de leer van de drie-eenheid en aan de van de persoon van de Heere Jezus Christus. Vervolgens wordt ingegaan op Zijn werk en op de rechtvaardiging door het geloof. Een derde gebied is de leer van de Heilige Geest met als focus de wedergeboorte en toe-eigening van het heil. We eindigen met een behandeling van de leer van de kerk.

De cursus wordt op een dinsdagavond gegeven en wel van 19.45 uur tot ongeveer 22.15 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Rond 20.45 uur is er een pauze en rond 20.30 een korte pauze.

De locatie is gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet.

De data zijn DV 19 november en 3 december 2024 en in 2025 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart.


Het Reveil, toen en nu

Dr. Bart Jan Spruyt hoopt het komende seizoen een cursus te geven waarin vanuit het Reveil in de negentiende eeuw onze tijd wordt geduid.

Het Reveil was een opwekkingsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Grote namen als Willem Bilderdijk, Isaäc da Costa, Abraham Capadose en Groen van Prinsterer waren de belangrijkste vertegenwoordigers van deze beweging.

Het Reveil vertelt het verhaal van christenen die te midden van de moeiten en uitdagingen van hun eigen tijd op zoek gingen naar wegen om het christelijk geloof te bewaren en aan komende generaties door te geven. Op alle terreinen van het leven: in de kerk, op school, in de politiek en de journalistiek, en in de zorg voor arme en behoeftige mensen.

In deze cursus gaan we met elkaar de geschiedenis van het Reveil na. Van de studeerkamer van Willem Bilderdijk, de doop van Da Costa en Capadose en de religieuze avonden in Amsterdam, tot het werk van Groen van Prinsterer in de geschiedschrijving, journalistiek en de Tweede Kamer, de armenzorg van Heldring in de Betuwe, de strijd voor kerkherstel (ds. J. W. Felix), en de relatie tussen het Reveil en dr. H. F. Kohlbrugge. Ook zullen we met elkaar nadenken over de vraag wat we van het Reveil kunnen leren voor de situatie waarin wij ons nu bevinden.

Tijdens de bijeenkomsten zullen deze verhalen worden verteld, en worden verdiept door met elkaar teksten te lezen uit deze fascinerende periode van de vaderlandse kerkgeschiedenis.

Deze cursus zal in de tweede helft van het seizoen op en achttal donderdagavonden worden gegeven met als locatie het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda.


Weblog

Zo’n twee keer per week plaatst dr. P. de Vries een bijdrage op zijn weblog www.drpdevries.com. De ene is meer pastoraal, de ander meer theologisch en de derde meer academisch. De meesten zijn vanuit de eerste twee perspectieven geschreven. Daarbij gaat het theologische vaak in het pastorale over en omgekeerd. De weblog telt inmiddels inclusief de volgers via LinkedIn zo’n 3350 volgers. Het aantal views varieert van zo’n 700 tot 7000. Ongeveer 1700 volgers ontvangen de bijdrage in hun mailbox.


Verdere mededelingen

Dr. De Vries hoopt ook komend jaar een viertal personen uit de kerkgeschiedenis voor een breed publiek te behandelen. Mededelingen over deze cursus volgen te zijner tijd.

De bedoeling is dat er dit seizoen drie lezingen worden gehouden waarin kerkelijk en maatschappelijk de tijd worden geduid. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Nadere mededelingen over data en plaats zullen nog volgen.Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel