De christelijke kerk en het Joodse volk. De betekenis van het boek Openbaring

cursus

Informatie

In deze cursus worden Bijbels-theologische lijnen met betrek­king tot de verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk getrokken. Aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van het rabbinale Jodendom en de variëteit van het Jodendom in het heden. Aan de hand van het Nieuwe Testament wordt de principiële relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk belicht. Vooral wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het verbond met Abraham en aan de uitleg van Romeinen 9 t/m 11.

Daarnaast komen de verschil­len in omgaan en ver­staan van het Oude Testament tussen de christelijke kerk en het rabbinale Joden­dom aan de orde. In relatie tot de verhouding tussen kerk en synagoge komt de toe­komstverwachting van de profeten naar voren. Ook wordt aandacht geschonken aan het boek Openbaring als uitbloei van oudtestamentische profetie en apocalyptiek. De vraag naar de betekenis van dit boek onder de nieuwtestamentische geschriften wordt beantwoord.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)