Hermeneutiek

cursus

Informatie

In deze cursus wordt de relatie tussen het gezag van de Schrift en de hermeneutiek die daaraan recht doet, belicht, en komt het karakter van de Bijbel als boek naar voren.

De uit­gangspunten achter de uitleg van de Schrift worden geanalyseerd. In dit kader wor­den pre­­moderne, moderne en postmoderne hermeneutische inzichten toe­gelicht. Er wordt beargumenteerd dat er, ondanks het feit dat eeuwen ons van het ontstaan van de Bijbelboeken scheiden, een rechtstreeks beroep op de Schrift, zowel als het gaat om leer als om leven, niet alleen mogelijk, maar zelfs geboden is.

Ook de vraag, wat de betekenis is van de canon (de Schrift als eenheid) voor de uitleg van de boeken die ertoe behoren, wordt aan de orde ge­steld. Welke be­te­ke­nis heeft de Schrift als geheel voor de uitleg van afzonderlijke Schrift­gedeelten? Er wordt een eigen, aan de Bijbel zelf genormeerde visie, ontwikkeld op de wijze van uitleg van de Schrift, waarbij on­der andere de relatie tussen uitleg en toepassing wordt besproken.

In deze cursus wordt ingegaan op het belang en karakter van de Bijbelse geschiedschrijving. We eindigen met een bespreking van de verhouding van het Oude en Nieuwe Testament en laten zien dat het Oude Testament samen met het Nieuwe Testament norm en bron blijft van het christelijke geloof.

Data & Tijden

Deze cursus wordt in het seizoen 2022-2023  opnieuw gegeven en wel DV dinsdagmorgen 11 en 25 april, 2,  9, 16 en 30 mei en 6 en 13 juni van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes. Deelnemers kunnen zich nu al aanmelden. Een alternatief is de cursus op woensdagmorgens wordt gegeven. 

Interesse?

Als de cursus wordt op dinsdagmorgen wordt gegeven is de locatie het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk, Dorpsweg 40, 3738 CG Maartensdijk. Wordt een woensdagmorgen dan is de locatie het Hoornbeeckcollege, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda. Wie zich aanmeldt, kan een voorkeur voor morgen en locatie aangeven. Uiterlijk eind februari wordt op basis daaarvan een beslissing genomen en ontvangen allen die dan in beginsel al hebben aangemeld, daarover een mededeling. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’